Yukarı Çık

Tebliğ

6 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27926
TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruldan türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almış aracı kuruluşlar Kurulca uygun görülmesi kaydıyla Tebliğin 52 nci maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde ve dayandığı varlık veya gösterge dikkate alındığında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerine veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören menkul kıymetlere dayalı türev araçlar hariç, yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunabilirler.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.