Yukarı Çık

Bakanlar Kurulu Kararı

29 Haziran 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
BAKANLAR KURULU KARARI
Sayı : 27979
Karar Sayısı : 2011/1854
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/4/2011 tarihli ve 39869 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı
26/4/2011 TARİHLİ VE 2011/1854 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 ‒ 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”
MADDE 2 ‒ 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılıKararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin birinci paragrafı ve (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4 ‒ Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);”
“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”
MADDE 3 ‒ 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılıKararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci paragrafı ve (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3 ‒ Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);”
“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için % 10,”
MADDE 4 ‒ 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahviller ve kira sertifikalarından elde edilenler hariç) için %10,”
“ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için %0, diğer kazançlar için %10.
MADDE 5 ‒ 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (f) ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,
g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,”
MADDE 6 ‒ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 ‒ Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı


3/2/2009
27130

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı


29/12/2010
27800

12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı


3/2/2009
27130

12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı


29/12/2010
27800

12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı


3/2/2009
27130

12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı


29/12/2010
27800

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı


23/7/2006
26237

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı

1-
13/11/2008
27053

2-
3/2/2009
27130

3-
30/9/2010
27715

4-
29/12/2010
27800


28/8/1998 tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı


1/9/1998
23450

28/8/1998 tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi
Sayısı

1-
15/10/1998
23494

2-
30/7/2002
24831

3-
15/4/2008
26848

4-
5/9/2009
27340

5-
29/12/2010
27800